HVG's vedtægter


Vedtægter for Himmelev-Veddelev gymnastikforening
 
§ 1. Navn
Foreningens navn er Himmelev-Veddelev Gymnastikforening = HVG med hjemsted i Himmelev, Roskilde, Roskilde Kommune.
 
§ 2. Formål
Foreningens formål er gennem frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, med udgangspunktet fælles idrætslige aktiviteter, herunder navnlig gymnastik, at skabe et sundt samvær for alle aldersklasser.
 
§ 3. Medlemsskaber
Foreningen er tilsluttet GymDanmark, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Roskilde Idræts Union.
 
§ 4. Medlemmer
Enhver der tilslutter sig foreningens formål, kan optages som medlem. Medlemmer er følgende:
1) Personer, der har tilmeldt sig et hold og betalt kontingentet
2) Instruktører og hjælpeinstruktører
3) HVGs venner
4) Medlemmer af foreningens krocketafdeling
 
§ 5. Stemmeret og valgbarhed
Stemmeret har medlemmer over 16 år, og valgbare er medlemmer i det år, de fylder 16 år. Umyndige medlemmer kan dog ikke vælges som foreningens formand, næstformand eller kasserer eller på anden måde være pengeansvarlig i foreningen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Ingen kan afgive mere end en stemme pr. afstemning. Stemmeret har dog kun medlemmer, der har været indmeldt i mere end 30 dage. For medlemmer under 16 år har én forælder/værge pr. medlem stemmeret.
Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller have givet skriftligt samtykke til at modtage valg.
 
§ 6. Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse inden for 14 dage efter sæsonstart medfører tilbagebetaling af hele kontingentet. Udmeldelse efter 14 dage fra sæsonstart medfører ingen tilbagebetaling. Udmeldelse kan kun ske skriftligt til formanden. Er et medlem i kontingentrestance, kan medlemmet slettes uden forudgående meddelelse.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold, som f.eks. foreningsskadelig virksomhed, giver anledning hertil. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Eksklusion kan kun vedtages, hvis to tredjedele af de mødte medlemmer stemmer herfor.
 
§ 7. Kontingent
Kontingent fastsættes af bestyrelsen forud for hver sæson. Indbetalingsmulighederne fastlægges af bestyrelsen. Såfremt beløbet ikke er indbetalt før en af bestyrelsen fastsat dato betragtes medlemskabet som annulleret.
De under § 4, punkt 2), 3) og 4) betaler ikke kontingent til foreningen. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter betaler ikke kontingent til foreningen. Instruktørers, bestyrelsesmedlemmers og suppleanters børn under 16 år kan deltage på ethvert hold uden at betale kontingent.
 
§ 8. Regnskab
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. En registreret eller statsautoriseret revisor skal revidere foreningens regnskab umiddelbart efter regnskabsårets slutning, sådan at det reviderede regnskab kan fremlægges på generalforsamlingen.
 
§ 9. Generalforsamling
Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle anliggender.
 
§ 10. Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes i februar – marts og skal bekendtgøres på foreningens hjemmeside samt ved udsendelse af E-mail til aktive medlemmer senest 14 dage før. I tilfælde af force majeure, som f.eks. forsamlingsforbud eller lignende, kan generalforsamlingen gøres virtuel.
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges
4. Det reviderede og godkendte regnskab underskrives af dirigenten
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
 
§ 11. Bestyrelsen
Generalforsamlingen vælger blandt medlemmerne en bestyrelse på 5 - 7 medlemmer. Som medlem af bestyrelsen kan vælges en forælder/værge for et medlem, der er under 16 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Endvidere vælges 2 suppleanter til bestyrelsen og revisor. Alle valg er for 2 år bortset fra revisor og suppleanter, der vælges for 1 år.
 
§ 12. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter at et flertal af bestyrelsen eller 25 af foreningens medlemmer fremsætter et skriftligt og motiveret krav herom, og indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling. Dagsordenen skal indeholde de punkter, som de pågældende medlemmer har ønsket behandlet.
 
§ 13. Afstemninger på generalforsamlinger
Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke eksklusion af et medlem, jf. § 6, vedtægtsændringer, jf. § 14 og foreningens ophør, jf. § 18. Blanke stemmer tæller altid som gyldigt afgivne stemmer. Der skal foretages skriftlig afstemning, blot ét medlem ønsker det.
 
§ 14. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun vedtages på generalforsamlingen og kun, hvis to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Vedtægtsændringen behandles som et indkommet forslag, og det skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
§ 15. Foreningens daglige ledelse
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Formand, næstformand og kasserer skal være økonomisk myndige. Øvrige, der vælges til bestyrelsen, skal være mindst 16 år.
Bestyrelsen nedsætter de til foreningens drift nødvendige udvalg.
Bestyrelsen udfærdiger selv sin forretningsorden.
 
§ 16. Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.
Ved større dispositioner til en værdi over 10.000 kr. kræves bestyrelsens godkendelse. Køb/salg af fast ejendom skal altid godkendes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
 
§ 17. Forpligtelser
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 
§ 18. Foreningens opløsning
Foreningen kan opløses, når 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum vedtager dette.
Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at to tredjedele af de fremmødte medlemmer på den første generalforsamling og et simpelt flertal på den anden generalforsamling stemmer herfor.
Hvis der ved foreningens ophør ikke stiftes en ny forening, evt. ved sammenlægning med en anden forening, overgår foreningens aktiver til kommunen, hvorefter kommunen skal fordele aktiverne til almennyttigt idrætsarbejde i kommunen.

Foreningen er stiftet den 6. oktober 1925.
Vedtægterne er senest revideret den 19. maj 2020.
Tilmelding
Info tekst
Tilmeld dig her

Sponsorer


HVG siger tusind tak til Klimaks Rengøring, som har sponseret alle rengøringsmidler til rengøring af alle vores redskaber efter hver træning
Kalender
Besøg vores side
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Læs evt mere her
Himmelev-Veddelev Gymnastikforening - mere end 1.000 aktive medlemmer kan næppe tage fejl!