Årsmøde 11. marts 2024 i HVG´s klublokale:

Dagsorden i henhold til vedtægterne, der mindst skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning af formanden
3. Det reviderede regnskab fremlægges
4. Det reviderede og godkendte regnskab underskrives af dirigenten
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Referat:

 1. Gordon Christensen blev valgt, og han kunne konstatere, at årsmødet var lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter.
 2. Knudi Ryhl gav sin beretning, der blev godkendt uden spørgsmål og med applaus. Beretningen vedhæftes referatet her.
 3. Hanne Egholm gav sin beretning, der blev godkendt efter et par spørgsmål, ligeledes med applaus.
 4. Dirigenten underskrev regnskabet.
 5. Der er indkommet et forslag – se nedenfor. Det blev enstemmigt godkendt.
  1. Jack Mechlenborg og Gordon Christensen træder ud af bestyrelsen
  2. Victoria Rohde træder ind i bestyrelsen og fratræder som suppleant
  3. Amalie Uno Ekdahl fratræder som suppleant
  4. Karen Mørch Jensen og Trine Andersen tiltræder som suppleanter.

Forslagene blev enstemmigt vedtaget

Herefter består bestyrelsen af:

 • Knud Ryhl
 • Victoria Rohde
 • Signe Lindstrøm
 • Hanne Egholm
 • Dinah Berg

Og suppleanter

 • Karen Mørch Jensen
 • Trine Andersen
 1. Genvalg til vkst Revision, Sorø.
 2. Evt. Intet at notere. Dirigenten takkede for god ro og orden.

Det indkomne forslag:


§ 11. Bestyrelsen

På årsmødet vælges blandt medlemmerne en bestyrelse på 5 - 7 medlemmer. Som medlem af bestyrelsen kan vælges en forælder/værge for et medlem, der er under 16 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Endvidere vælges 2 suppleanter til bestyrelsen og revisor. Alle valg er for 2 år bortset fra revisor og suppleanter, der vælges for 1 år.

Ændres til,

§ 11. Bestyrelsen

På årsmødet vælges blandt medlemmerne en bestyrelse på 5 - 7 medlemmer. Som medlem af bestyrelsen kan vælges en forælder/værge for et medlem, der er under 16 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Endvidere vælges 1 til 2 suppleanter til bestyrelsen. Endvidere vælges 1 revisor. Alle valg er for 2 år bortset fra revisor og suppleanter, der vælges for 1 år.

 

Som dirigent Gordon Christensen

 

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Knud Ryhl

Næstformand: Dinah Berg

Kasserer: Hanne Egholm

 

 

 

Formandens beretning:

HVG har i det forgangne år haft en god sæson.

Ud fra medlemsopgørelsen har foreningen i denne sæson 741 medlemmer. Som fordeler sig på 14 børnehold og 22 voksne hold.

Det er stadig en udfordring at finde instruktører specielt instruktører der har lyst til at tage børnehold.

Gennem sæsonen har vi haft held til at engagere flere unge hjælpere og enkelte hjælpe instruktører som vi håber, vil fortsætte i foreningen i næste sæson.

På sidste års årsmøde blev det besluttet at udnævne Annette Touborg til æresmedlem af foreningen. Æresmedlemstildelingen blev offentliggjort på HVG’s årlige forårsopvisning og fejret ved en sammenkomst for trænere og æresmedlemmet efter opvisningen.

HVG’s bestyrelse vedtog i 2023 at overgå til en ny hjemmeside udbyder Zakobo, som også kunne varetage medlems registrering og regnskab. Valget af ny udbyder blev foretaget for at fremtids sikre foreningen på den elektroniske side.

Der har været en glidende udfasning af de gamle udbydere GoMiniSite og Conventus, vi skulle nu være fuldt overgået til Zakobo’s platform.

Overgangen har vist at der er visse ting hos den nye udbyder som HVG kunne ønske sig forbedringer til, det generelle indtryk er dog at overgangen har været uproblematisk. Opstart af en ny sæson hvor man kender mere til systemet forventes at give flere fordele da alle tidligere medlemmer er registreret til denne sæson.

Bestyrelsen i HVG har i den forgangne sæson deltaget på et DGI kursus for bestyrelser, hvor nye værktøjer er blevet præsenteret til styring af en forening.

Princippet i kurset har været at nedskrive processer og arbejdsgange for de mest benyttede processer, således at en nemmere overlevering kan finde sted, og således at bestyrelsen har mulighed for at inddrage foreningens medlemmer i nogle af de arbejdsopgaver der er i foreningen. Vi forventer at arbejde videre med disse tiltag, således at driften af foreningen bliver overkommelig.

I forbindelse med Frivillig Fredag blev Signe Lindstrøm hædret for det projekt hun har gennemført med gymnastik/motorik i børnehaver. Bestyrelsen finder at det arbejde der er lagt i dette projekt, der samtidigt har visualiseret foreningen i lokalområdet, er enestående.

I HVG følger vi nøje med i ”Udviklingsplanen for Himmelev Idrætsanlæg”, men oplever at vores interesser ikke imødekommes i særlig grad. Vi fortsætter med at sætte præg på vores interesser.

Jeg vil også lige nævne, at vi har leveret et flot regnskab, vores kasserer nu herefter vil fremlægge.

I forbindelse med dette årsmøde forlader Jack Mecklenborg HVG’s bestyrelse. Jeg vil benytte lejligheden til at takke Jack for hans store arbejde for HVG. Jack har af flere omgange været Formand for foreningen, og er en ildsjæl for foreningskonceptet. Jack har gennem sit virke ført HVG til mange milepæle, som etablering af TEAM GYM hold, og etablering af et springcenter i Roskilde.

Ligeledes forlader Gordon Christensen foreningens bestyrelse. Gordon har gennem mange år været foreningens ankermand på foreningens engagement i Roskildefestival. Gordon kæmpede i nogle år med at HVG skulle have sin egen stand på Roskilde festivalen et projekt der var svært at gennemføre da festivalen ikke lige var med på de foreslåede ideer. Gordon etablerede derefter samarbejde med HVB og fik en ledende rolle i forbindelse med planlægningen af HVG/HVBs fælles indsats på festivalen.

Jeg vil til at afslutte dette års beretning med et ønske om at foreningen må få en god kommende sæson.

OG: Jeg vil sende en kæmpestor tak til alle instruktører, hjælpeinstruktører, og alle andre frivillige og hjælpere, og mine bestyrelseskolleger. Uden alle jer, ville foreningen ikke så stærk. TAK!

Endelig vil jeg afslutningsvis nævne, at vi nærmer os foreningens 100-års fødselsdag godt nok i efteråret af 2025, men medlemmerne bør allerede nu se frem til en fejring af denne milepæl.

Knudi Ryhl, formand

 

Dagsorden HVG-bestyrelsesmøde søndag 7. januar kl. 13:00 hos Hanne

 1. Velkomst
 2. Valg af ordstyrer
 3. Referat og opsamling fra sidste møder (3/10)
 4. Status for tilmeldinger, hold, instruktører mv. forår 2024 v/Knudi
 5. Økonomi, foreløbig status for 2023 v/Hanne
 6. Opfølgning på diverse SOME konkurrencer/billeder v/Victoria
 7. HVG lokal opvisning/opvisningsudvalget v/Signe
 8. Frivillighedsuddannelse og det videre forløb, herunder opsamling på det hidtil gennemførte jf. referater 1/11 og 5/12 v/deltagerne
 9. Årsmødet 2024. Hvem er på valg, og hvem genopstiller og hvem ønsker at stoppe v/alle, herunder evt. nye kandidater
 10. Opstart næste sæson v/Knudi
 11. 100-års jubilæum, evt. nyt fra udvalget
 12. Kort orientering om sidste nyt vedr. Roskilde festival 2024 v/Gordon
 13. Næste møder
 14. Evt.

 

Referat af mødet:

Der var afbud fra Amalie til mødet.

  1. Knudi bød velkommen.
  2. Knudi blev valgt.
  3. Æresmedlem – opsætning af dette i klubhuset mangler. Opgaven bliver løst. Ingen andre kommentarer.
  4. Knudi´s spring hold 6-7 skal have et sommerhold. Vi undersøger via Zakobo hvordan vi sikrer at rateindbetalinger foretages.
  5. Vi havde modtaget udkast til årsregnskabet inden mødet. Resultatet er tilfredsstillende, med et mindre overskud. Conventus lukker vi givet ned for omkring sommerperioden. Vi skal fortsat bruge oplysninger herfra til indrapporteringer mv.
  6. Der har været pænt med deltagere til vores event (4 voksenhold og 5 børnehold), og de tre vindere blev udpeget, og vil snarest modtage en præmie.
  7. Vi var enige om, at arbejdet med dette års opvisning så småt starter nu. Vi vil gerne have flere voksenhold med, også for at fortælle alle gæsterne om, hvilke muligheder de har for at aktivere sig i foreningen.
  8. De kommende møder er 11. januar og 31. januar, hvor vi har flere deltagere med. Vi er fortsat enige om, at vi skal have vores arbejdsskrivelser registreret i vores fælles mappe i Zakobo.
  9. Årsmødet afholdes mandag 11. marts kl. 19:30. Vi gennemgik hvem der genopstiller og ikke genopstiller og har ændringsforslag parat, herunder en enkel lille vedtægtsændring.
  10. Vi skal til at kigge ind i næste års program. Programudvalget sætter sig snart sammen, og bestyrelsen undersøger om vores nuværende instruktører og hjælpetrænere ønsker at fortsætte. Vi vil dog gerne have flere nye instruktører, da behovet er stort, så vi kan tilgodese alle ønsker om at komme på hold hos os.
  11. Intet nyt fra udvalget, der dog luftede gode idéer mv.
  12. Som tidligere nævnt fortsætter vi ikke på Roskilde festival i samarbejde med HVB. Festivalen har dog rettet henvendelse til os, da de meget gerne vil have, at vi fortsætter. Det gør vi ikke, men vil gerne hjælpe en evt. ny foreningen i gang, med de erfaringer vi har.
  13. Næste bestyrelsesmøde er torsdag 7. marts kl. 19.30.
  14. Under evt
   1. 3 hold deltager til forårsopvisningen
   2. Næste møde i projektet, Himmelev Idrætscenter er 18. januar kl. 16.30-til 18.00, hvor vi deltager
   3. Vi indkøber evt. klappevifte til opvisningen
   4. Rope skipping deltager i SM, 2 division i Allerød

Formanden takkede for flot traktement hos Hanne.

For ref. Gordon

 

Vores sponsorer